Berit och Roland Lugn

Ett halvår efter att två VMS startades 2007 på gården Ängsbo utanför Götene, besökte Stalltipset gården och redan då hade man uppnått imponerande resultat. Nu följer vi upp besöket hos Roland och Berit Lugn för att ta del av deras imponerande resultat och för att ta reda på hur man bär sig åt för att producera mycket mjölk i VMS, 2 860 kg/dygn.

Hur bär man sig åt för att producera mycket mjölk i VMS?

– Kotrafiken, svarar Roland och Berit snabbt och samtidigt. Grunden till bra produktionsresultat är bra kotrafik. Det får du inte om du ger för kraftig giva på foderbordet. Ge inte mer än vad som svarar mot 20-25 kg mjölk på foderbordet. För mycket på foderbordet försämrar kotrafiken. Sedan måste du ha jämn kvalitet på fodret under hela året.
Blanda alltid foder på samma sätt – För att uppnå jämn kvalitet och bra prestanda på fodret måste du blanda foder.
Det bidrar också till att du får en jämn och bra kotrafik över hela dygnet, vilket är nödvändigt om du ska nå resultat. Då kan du ligga på runt 90 % nyttjandegrad som vi gör. Dessutom ska
du alltid blanda på samma sätt och vid samma tider. Det ska alltid finnas foder på foderbordet men utfodringarna och rutinerna måste alltid vara desamma, informerar Roland och Berit.
– Vi kör efter ett treskördesystem och blandar från alla tre skördarna för att verkligen nå hög och jämn kvalitet/prestanda på fodret hela tiden. Förutom gräsensilage blandar vi hp-massa, salt och mineraler.
– Distribution sker åtta gånger per dygn i en rälshängd RA135. I VMS har vi två foderslag, egen spannmål och kraftfoder. Vi har sex kraftfoderstationer där vi ger samma som i VMS men
också ett tredje högmjölkarfoder. Totalt kan vi ge upp till 15-20 kg kraftfoder i VMS och foderstationer, naturligtvis anpassat till den enskilda kons resultat, informerar Roland.
Vilka resultat har man uppnått på Ängsbo?
Berit berättar att alla kor mjölkas undantagslöst i deras två VMS. – De får gå direkt till VMS efter kalvning.
– Under 2010 producerades 820 ton i en VMS och 867 ton i den andra. Det ger ett resultat på 2 310 kg per VMS per dag under hela året. Under första halvåret 2011 är motsvarande siffror
454 respektive 489 ton. Det pekar på ett helårsresultat på över 900 ton per VMS.
– Enskilda dygn säger kanske inte så mycket, noterar Berit, men vi har ett dygnsrekord på 3 111 kg. Vi hade en period under mars månad då 7 dagars genomsnitt låg på 2 707 kg respektive 2 860 kg per VMS och dygn. Det kändes bra, medger Roland.

Konsekventa och noggranna rutiner

– Du måste vara PÅ hela tiden, förklarar Roland. Gör saker nu, inte i morgon eller sedan. Vänta inte med åtgärder som kan och behöver göras nu. Då slipper du negativa överraskningar. Kor är vanedjur och störs direkt om du inte är konsekvent. Utfodringar ska ske vid exakt
samma tidpunkt. Roland tar rengöring av foderbordet som exempel.
– Det rengörs varje morgon vid exakt samma tidpunkt. En detalj kan tyckas men sköter man alla detaljer rätt och det är många så är det inte så svårt, ler Roland.
En annan sak som Roland tar upp är spengummibyte. – Slår det ett par dagar så ser vi skillnaden, betonar Berit, då har vi inte levt upp till att göra nu. Över huvud taget är fasta rutiner A och O och där var och en har sitt ansvarsområde.
– Berit tar hand om databiten med mjölkningstillstånd och foder medan jag sköter det mer handgripliga. Andra exempel på noggrannhet och fasta rutiner är klippning av juver och att
liggsängarna är torra, rena och riktigt ströade, förklarar Roland.

Planerat efter Feed First

– Vi ligger på runt 2,5 mjölkningar per ko och dygn men det kan gå ned till 2,1-2,2. Det oroar oss inte det minsta för huvudsaken är att den enskilda kon mjölkas utifrån hennes förutsättningar
med avseende på avkastning alltså rätt tid, intervall och med rimlig jämnhet. Det upplever vi att vi når med Feed First och vi har i genomsnitt 12 passeringar per dygn. Varje sådan passering
innebär att mjölkningstillståndet kontrolleras.
– Vi har ett treraders system med liggsängar mot foderbordet men det fungerar utan problem, förklarar Roland.
– Jag skulle inte kunna tänka mig fri kotrafik, funderar Roland. På Ängsbo är betesfrågan löst så att korna kan gå ut på bete från den avdelning där kraftfoderstationerna är placerade
och de kommer tillbaka till foderbordet.
– Vi hämtar aldrig några kor från bete. Vi kan inte heller se att antalet mjölkningar går ned i anslutning till att betessäsongen börjar, konstaterar Berit.
Djuröga i kombination med driftsledningsprogram
– Du måste ha djuröga, förklarar Berit, och se vad som sker samtidigt som driftslednings-programmet och speciellt koövervakningen är ett ovärderligt verktyg. Ser jag att exempelvis konduktivitetstalet för en ko ökar så drar jag ner på tiden till mjölkningstillstånd. Det innebär
att hon blir mjölkad oftare och med Feed First når vi det resultatet eftersom vi kan kontrollera just mjölkningstillståndet i den smarta grinden utan att uppta tid med kor i VMS som inte har
mjölkningstillstånd.

Regelbunden service ytterst viktigt

När vi kommer in på service jämför Roland med en traktor som ska servas var 600:e timma medan VMS servas var 4:e månad, alltså var 2 880:e timma så är kostnaden jämförbar.
– Samma fasta rutiner som i allt annat arbete måste känneteckna även service, understryker Roland. Service ska slaviskt följa föreskrivna intervall. Men det är lika viktigt att följa alla dagliga skötselåtgärder noggrant och konsekvent.
– Har du fasta rutiner för de dagliga uppgifterna och vidtar de åtgärder som krävs så har du inga problem. Du ska vara lite av steget före, menar Roland.
– Sköter man alla rutiner korrekt så är jag övertygad om att larm och akutsituationer
minskar, noterar Roland. Vi har inte behövt ringa support någon gång ännu i år vilket väl är exempel gott nog. Nattlarm kan förekomma ett par gånger per månad, fortsätter Roland.
De är nöjda på Ängsbo och det kan man förstå med det resultat Roland och Berit nått med sina två VMS. 2 310 kg per VMS per dag under hela året är imponerande för att vara robotmjölkning och 2011 blir det ännu bättre.

Statistik:

Berit och Roland Lugn

Ängsbo, Sweden

BESÄTTNINGSSTORLEK:

160

BESÄTTNINGSTYP:

Kobesättningar

MJÖLKNINGSSYSTEM:

Automatisk Mjölkning

GÅRDENS AREAL:

ca 170 ha odlingsbar mark

Gårdens utrustning:

VMS

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.